گیمینگرویتی

ثبت نام

انجام ماموریت!

جوایز اعتباری

گذاشتن یک پست در تایم لاین

توضیحات ماموریت

10 در روز

حد جایزه

1 xp

دریافت کامنت در هر پستی از وبلاگ

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

4 xp

دریافت کامنت در هر پستی از وبلاگ

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

4 xp

دریافت کامنت در هر پستی از وبلاگ

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

4 xp

درج یک کامنت در پست های وبلاگ

توضیحات ماموریت

10 در روز

حد جایزه

2 xp

دریافت کامنت در هر پستی از وبلاگ

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

4 xp