گیمینگرویتی

ثبت نام

انجام ماموریت!

جوایز اعتباری

دریافت کامنت در هر پستی از وبلاگ گرویتی

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

7 xp

درج یک کامنت در پست های وبلاگ گرویتی

توضیحات ماموریت

10 در روز

حد جایزه

4 xp

بازدید کردن از پست های مختلف در وبلاگ

توضیحات ماموریت

30 در روز

حد جایزه

4 xp

گذاشتن یک پست در تایم لاین

توضیحات ماموریت

5 در روز

حد جایزه

4 xp

دریافت 10 لایک در هر پست تایم لاین

توضیحات ماموریت

5 در روز

حد جایزه

10 xp

پاک کردن یک پست در تایم لاین

توضیحات ماموریت

2 در روز

حد جایزه

3 xp

دریافت کامنت در پست های تایملاین

توضیحات ماموریت

5 در روز

حد جایزه

3 xp

درج کامنت در پست های تایملاین

توضیحات ماموریت

5 در روز

حد جایزه

2 xp

پذیرفتن درخواست دوستی

توضیحات ماموریت

5 در هفته

حد جایزه

20 xp

پذیرفته شدن درخواست دوستی

توضیحات ماموریت

10 در هفته

حد جایزه

20 xp

ساختن گروه جدید

توضیحات ماموریت

1 در هفته

حد جایزه

50 xp

پیوستن به یک گروه

توضیحات ماموریت

2 در هفته

حد جایزه

50 xp