گیمینگرویتی

ثبت نام

Bloodstained: Curse of the Moon 2

70
Platform IconPlatform IconPlatform IconPlatform Icon
No characters found for this game.
کوجی ایگاراشی، خالق افسانه ای Castelvania: Sumphony of the Night این بار بازگشته تا با Bloodstained: Curse of the Moon 2 دنباله معنوی دیگری روی کستلوانیاهای کلایسک دوران NES داشته باشد.