فروش عنوان Resident Evil 3 از ۳ میلیون نسخه عبور کرده است

lightbox