بروزرسانی: بازی به Rainbow Six Parasite تغییر نام داد؛ احتمال انتشار در سال ۲۰۲۱

--
نمره سایت
۷۹
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۰۱ دسامبر ۲۰۱۵
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox