سازندگان Mass Effect: Legendary Edition از تغییرات مثبتی که در باس‌فایت‌ها اعمال شده می‌گویند

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۴ مه ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox