رئیس لونای Amazon تنها پس از ۵ ماه رونمایی از این سرویس، از کار استعفا داد

lightbox