Call of the Sea

Call of the Sea

تاریخ انتشار:
۰۸ دسامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
۹
نمره سایت
۷۶
متاکریتیک

Call of the Sea

بررسی بازی Call of the Sea | بشو آنچه هستی

نیچه می‌گوید حقیقت مقدس نیست، بلکه آنچه مقدس است، جست و جویی است که برای یافتن حقیقتِ خویش می‌کنیم! او در انتهای سخنانش، یکی از تاریخی‌ترین توصیه‌هایش را به نوع بشر گوشزد می‌نماید: بشو آنچه هستی. Call of the Sea سفری است معنوی به درون آدمی، بازی به پیروی از نیچه به درون کاراکتر اصلی […]
۹
نمره سایت
۷۶
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۰۸ دسامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox