آلفرد مولینا، کریستن دانست و اندرو گارفیلد، در Spider-Man 3 مجددا نقش سابق خود را بازی خواهند کرد

lightbox