اژدها با آتش سبز وارد می‌شود؛ خریداری شدن Bethesda توسط مایکروسافت چه تاثیری بر صنعت بازی‌های ویدویی خواهد گذاشت؟

lightbox